(Online) Unrwa-Monitor.com

Image default

Studie om Israel, judar och fred i den palestinska myndighetens skolböcker som används i UNRWA-skolor.

Introduktion

En myndighets skolböcker visar de värderingar ett samhälle vill införa till sina yngre generationer.

När de publiceras av en regim – som fallet är i den palestinska myndigheten (PA) – anger de dess långsiktiga politik. Användningen av dessa läroböcker är obligatorisk i alla skolor på Västbanken och Gazaremsan, inklusive privata skolor och de skolor som drivs av UNRWA.

PA publicerade sina skolböcker mellan 2000-2006 och igen mellan 2016-2018.

De nya läroböckerna 2016-2018 har visat sig vara mycket värre än sina föregångare.

Dessa böcker visar sig ha tre grundteman:

  1. Av-legitimering av Israels existens och närvaron av dess judiska medborgare i landet, samt fullständigt förnekande av alla judiska heliga platser där.
  2. Massiv demonisering av både Israel och judarna.
  3. Uppmaning till en våldsam kamp för befrielsen av hela Palestina istället för att undervisa om fred och samexistens med Israel.

I UNRWA lärs detta också ut, vilket strider mot FN:s principer som baseras på neutralitet, fredlig lösning av konflikt, likabehandling av alla, omsorg för studenternas välbefinnande och vetenskaplig noggrannhet i geografiska och historiska data. De nya läroböckerna i skolorna innehåller antisemitiskt material och uppmuntran till att begå krigsförbrytelser.

Detaljer:

Av-legitimering av Israel

De nya läroböckerna utelämnar namnet “Israel” och ersätter det med termen “den sionistiska ockupationen” och förvandlar därmed kampen mot en diffus ond motståndare istället för, som tidigare, en kamp mot en konkret stat.

Israel framställs som den ockuperande enhet redan från dess etablering. Dess territorier före 1967 beskrivs som palestinska territorier vilka sionisterna ockuperade 1948.

Böckerna beskriver att Palestina ersätter Israel som den suveräna staten i hela regionen.

Av-legitimering av judarnas närvaro i landet.

De judiska medborgarna i Israel presenteras som en kolonialistisk befolkning.

Judiska städer visas antingen inte alls på kartor eller visas enbart med arabiska namn.

Judarnas språk – hebreiska – presenteras som icke legitim.

De nya läroböckerna har utelämnat de få referenser som de äldre böckerna hade om judisk historisk närvaro i landet och hävdar att all sådan information, inklusive arkeologiska fynd, är falsk.

Jerusalem presenteras som en arabisk stad sedan etableringen för tusentals år sedan. Judarnas band till det ignoreras helt. Judiska heliga platser presenteras som uteslutande muslimska.

Demonisering av Israel.

PA-böcker visar motståndaren som ond och som ett existentiellt hot mot palestinierna vilka avbildas som det ultimata offret utan något ansvar för konflikten.

Hittills har över 40 anklagelser mot Israel hittats i PA-skolböcker med start av dess upprättande av det som beskrivs som ett palestinskt land. Beskrivningen är att inkräktarna gjorde massaker och utvisade dess ursprungliga invånare och förstörde städer och byar, dödade barn, begick mord av palestinska ledare och rev hus och träd. Det beskrivs att de orsakade skada på palestinsk ekonomi, dess samhälle och hälso- och utbildningstjänst.  Böckerna beskriver aggression, vanhelgande och förstörelse av palestinska heliga platser, införande begränsningar av fri rörlighet med arresteringar och tortyr, de beskriver att inget ansvar tas för miljöföroreningar eller skador orsakade av vildsvin på palestinska grödor.

De nya läroböckerna har flera anklagelser liknande tidigare böcker som säger att palestiniernas näringssäkerhet äventyras och att Palestina förstörs genom ökenutbredning.

De nya läroböckerna har också spridit de demoniserande beskrivningarna av Israel till skolämnen som matematik, biologi, fysik, kemi och yrkesutbildning.

Demonisering av judarna

Judarna beskrivs (ofta kallade “sionister”) ha intentioner om folkmord mot palestinierna.

Judar demoniseras också som fiender till islams profet. Den demoniseringen skadar fredsfrågan och framställer konflikten i religiösa termer.

Krigsindoktrinering istället för fredsutbildning

Våldet är religiöst grundat för att försvara islam och dess heliga platser. Motståndarens inneboende ondska gör den legitim eftersom det är en ockupant i strid med muslimsk rätt och det utgör ett existentiellt hot. Med en motpart såsom den beskrivs i skolböckerna kan man inte sluta fred. En sådan fiende bör bekämpas tills dess fullständiga utplåning sker.

Frånvaro av fredsutbildning

Ingen av PA-skolböcker förespråkar fred eller samexistens med Israel. Det finns få uttryck för att stödja fred i allmänhet och ingen har någon hänvisning till konflikten. Till och med beskrivningen av Osloprocessen används icke fredsfrämjande. Istället beskrivs Oslo-processen som ett politiskt steg som ledde till att tusentals palestinier kunde återvända till landet och inrätta Palestina snarare än ett avtal i steg mot fred.

Utbildning för en våldsam kamp för befrielse

Våldsam kamp är det enda alternativet för palestinska elever. Begrepp förekommer i böckerna som “motstånd”, “revolution” samt  “Fidai” (en traditionell term som beskriver en självuppoffrande som kämpar för en religiös sak och är en medlem av de palestinska väpnade organisationerna.)

Befrielsen är inte begränsad till 1967-territorierna

Israels territorier före 1967 nämns uttryckligen i detta sammanhang och ”Befria Palestina” lämnar inte utrymme för staten Israels existens.

Införande av ett religiöst begrepp i kampen

Presentationen av judarna som islamfiender tjänar detta syfte med uppmaning till heligt krig (Jihad), att alltid vara på vakt (Ribat) och martyrdöd / martyrdomsökande (Shahadah / Istish’had), liksom behovet av att befria Al-Aqsa-moskén.

”Rätten att återvända” är en integrerad del av kampen

Flyktingfrågan är en integrerad del av läroplanen, som beskriver förflyttningen/ utvisningen till det outhärdliga livet i flyktinglägren, längtan till de tidigare bostadsorterna samt den våldsamma kampen för att få återvända dit.

De nya läroböckerna betonar att återkomsten inte kommer att ske till israeliskt territorium utan istället till ”det befriade Palestina.”

Terror som en del av kampen

Detta förtydliggörs i de nya läroböckerna, medan de äldre inte hade denna punkt lika konkret. Den dödliga terrorattacken på den civila bussen på Israels kustväg 1978 lyfts specifikt fram i detta sammanhang med ett hyllande av Dalal Mughrabi.

Konkret hänvisning till motstånd med våldsamma inslag

En lärobok beskriver bränningen av en israelisk civil buss med Molotov-cocktails som en ”grillfest”.

En lärobok antyder att de judiska överlevande från befrielsekampen är planerad för total utrotning.

Slutsats

Detta är en olycksbådande läroplan. Det framgår tydligt av det ackumulerade materialet som finns i de palestinska läroböckerna, särskilt de som nyligen publicerats, att de förbereder sina barn för krig mot Israel och den judiska befolkningen i landet. De skadliga konsekvenserna för den uppväxande generation är mycket oroväckande.

Till skillnad från PA, som är ett politiskt organ, är UNRWA en internationell humanitär byrå. Att detta får undervisas i UNRWA visar tydligt att UNRWA förbrukat sitt uppdrag. Det är brådskande att denna kränkande utbildning och verksamhet upphör.

Översättare av de palestinska skolböckerna:    Dr. Arnon Groiss

Dr. Arnon Groiss är expert på Mellanösternfrågor och har fått sin doktorsexamen och MA-examen vid Princeton University’s Department of Near Eastern Studies, samt en MPA-examen vid Harvard University. Han är också en pensionerad journalist som har arbetat i 42 år på Voice of Israel – en arabisk radio, där han fick ytterligare erfarenhet inom detta område.

Sedan 2000 har han studerat attityden till den ”andra” och om fred i olika läroplaner i Mellanöstern. Han har granskat över tusen skolböcker och författat många rapporter som behandlar denna fråga. Dr. Groiss presenterade sina resultat för beslutsfattare vid den amerikanska kongressen, Europaparlamentet, British House of Commons, det franska Assemblée nationale, de kanadensiska beslutsfattare, för det israeliska Knesset, för presspersoner i olika forskningsinstitutioner samt presentationer i svenska riksdagen.

Under de senaste tre åren har han fokuserat på den palestinska myndighetens nyaste utgivna läroböcker vilka har förändrats gällande perspektiv och möjligheten för fred.

Related posts

Obligatoriska ändringar som behövs i skolböcker från den palestinska myndigheten använda av UNRWA

David Bedein

Behind The Scene with David Bedein (with Swedish subtitles): March 26th, 2020

Center for Near East Policy Research

Uppgradering av undersökningar av UNRWA genom en flerspråkig Studio.

Center for Near East Policy Research